STANOVY TJ DRUŽSTEVNÍK HLBOKÉ

Článok 1

Základné ustanovenia

1. TJ Družstevník Hlboké je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe, turistike a v iných dobrovoľných odborných činnostiach a aktivitách.

2. Poslaním TJ je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.

3. TJ je otvorenou, samostatnou a nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou vykonávajúcu svoju činnosť na demokratických princípoch a zásadách.

4. TJ ako oddiely, odbory, spolky a iné odborné záujmové skupiny sa môžu dobrovoľne združovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločenských záujmov a potrieb.

5. TJ je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom je obec Hlboké.

6. TJ tvoria oddiely futbalu, stolného tenisu, šachu a odboru turistiky. Do TJ môžu vstúpiť i ďalšie športové oddiely a odbory, kde je treba vytvoriť prípravný výbor a požiadať o jeho prijatie do TJ. O prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov rozhoduje výbor TJ.

7. Všetky základné odvetvia, zložky majú rovnaké práva a zúčastňujú sa prostredníctvom svojich zástupcov, predsedov oddelení a odborov, delegátov všetkých rozhodujúcich, výkonných a zabezpečovacích činností.

8. Každá základná odvetvová zložka má právo vstúpiť do TJ, osamostatniť sa alebo združiť do inej TJ. Svoj zámer oznámi 3 mesiace dopredu vždy k 30. 6. alebo 31. 12. Pri vystúpení sa vykoná majetkovo – právne vysporiadanie. Nárok je podmienený dôkazom o získaní majetku vlastnou činnosťou alebo účelovo pridelenými prostriedkami. Delimitáciu majetku schvaľuje valné zhromaždenie TJ. V prípade dlhov vystupujúci článok sa podieľa na jeho úhrade do vyrovnania.

Článok 2

Hlavné úlohy

1. TJ sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov základných odvetvových zložiek, poskytuje im odbornú poradenskú a servisnú službu.

2. TJ vytvára ekonomické, materiálno – technické, personálne a odborné podmienky na činnosť TJ ako celku i združených základných odvetvových zložiek.

Článok 3

Členstvo

1. Členstvo môže byť individuálne, kolektívne, čestné.

2. Individuálne členstvo v TJ je dobrovoľné. Členom sa môže stať slovenský štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia, veku i cudzí štátny príslušník ak má trvalé bydlisko v SR a súhlasí s týmito stanovami. O prijatí rozhoduje výbor základnej odvetvovej zložky na základe písomnej prihlášky, prijatie potvrdzuje členská schôdza.

3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz, u detí do 14 rokov žiacky preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členských príspevkov na bežný kalendárny rok najneskoršie do 31. 12.

4. Individuálne členstvo vzniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vyškrtnutím pre neplnenie základných povinností alebo vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v TJ. O vylúčení rozhoduje členská schôdza odvetvovej zložky, v odvolacom konaní valné zhromaždenie.

5. Člen TJ má právo:

 • zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmy telovýchovných, športových, turistických a iných odborových aktivít ako i ďalších kultúrno – spoločenských akcií usporiadaných TJ, alebo základnými odvetvovými zložkami,
 • zúčastňovať sa členských schôdzí,
 • zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie, chovanie,
 • dávať podnety, návrhy, pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď,
 • mať aktívne a pasívne volebné právo, podmienkou byť volený do funkcie je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť a vek 18 rokov.

6. Člen TJ má povinnosť:

 • dodržiavať stanovy TJ na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy, uvedomele dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti,
 • podieľať sa na činnosti základnej odvetvovej zložky, ktorej je členom a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie,
 • chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci združenému subjektu a jeho zložkám,
 • riadne a včas platiť členské príspevky, oddielové a iné schválené príspevky a poplatky.

7. Kolektívne členstvo vzniká uzatvorením písomnej dohody, obsahujúcej práva, povinnosti, rozsah a spôsob vzájomnej spolupráce. Kolektívnym členom môže byť i organizácia alebo inštitúcia mimo republiku.

8. Čestné členstvo môžu orgány TJ udeliť jednotlivcom, kolektívom, organizáciám alebo inštitúciám za osobité zásluhy o rozvoj telesnej kultúry.

9. Disciplinárne konanie a opatrenia ukladajú orgány TJ a základných odvetvových zložkách podľa osobitnej smernice ATJ Slovenska.

Článok 4

Organizačné zásady a vnútorné vzťahy

1. Športová, telovýchovná, turistická a iná odborná záujmová a spoločenská činnosť sa uskutočňuje v základných odvetvových zložkách.

2. TJ ako i základné odvetvové zložky sa vo svojej činnosti riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré v súlade s ich stanovami vydávajú vyššie orgány telesnej kultúry.

3. Medzi výborom TJ a výbormi základných odvetvových zložiek nie je vzťah nadriadenosti a podriadenosti, vzájomný vzťah medzi základnými odvetvovými zložkami je rovnoprávny.

4. Základné odvetvové zložky nemajú právnu subjektivitu, sú autonómnymi zložkami TJ so zvereným nehnuteľným majetkom, účelovým hmotným majetkom získaný m vlastnou činnosťou. S účelovým majetkom a majetkom získavaným vlastnou činnosťou hospodária samostatne. Konajú vlastným menom v súlade s predpismi súvisiacimi s ich športovou, telovýchovnou, turistickou, kultúrno – spoločenskou a inou odbornou činnosťou.

5. Základným odvetvovým zložkám sa rozdeľujú získané alebo pridelené finančné prostriedky podľa pravidiel schválených všetkými ich predstaviteľmi.

6. Základné odvetvové zložky prostredníctvom svojich orgánov a členov využívajú všetky možnosti aby v súlade s platnými predpismi získavali ďalšie vlastné príjmy, s ktorými hospodária samostatne.

7. Výbor TJ chráni záujmy základných odvetvových zložiek vo vzťahu k štátnym orgánom, združeniam a ďalším organizáciám a inštitúciám.

8. Výbor TJ podľa podmienok a potrieb si po schválení na valnom zhromaždení vytvára aparát. Vnútornú vzťahy upravuje organizačný poriadok TJ.

Článok 5

Orgány TJ

1. Najvyšším orgánom TJ je valné zhromaždenie delegátov. Ich počet dohodnú zástupcovia základných odvetvových zložiek s výborom TJ. Koná sa spravidla raz za rok.

2. Valné zhromaždenie prerokúva všetky základné otázky činnosti TJ najmä:

 • uznáša sa o vzniku TJ, názve a symbolike ako i zániku,
 • schvaľuje, mení alebo ruší stanovy TJ,
 • prerokúva správu výboru o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie a schvaľuje plán činnosti a rozpočet pre nasledujúce obdobie ako i správu revíznej kontroly,
 • volí výbor TJ a revíznu komisiu,
 • rozhoduje o vylúčení základnej odvetvovej zložky z TJ v prípade, že jej činnosť je v rozpore so zákonom o združovaní občanov,
 • je oprávnené zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru TJ ak je v rozpore s platnými predpismi a stanovami TJ,
 • je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní,
 • na platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas 3/5 väčšiny všetkých delegátov ak sa nedohodne inak.

3. Medzi vlastnými zhromaždeniami riadi činnosť TJ výbor. Počet členov a spôsob voľby alebo zastúpenia stanoví valné zhromaždenie. Výbor sa skladá vždy z predsedu, podpredsedu a ďalších členov. Termíny rokovaní si stanovuje výbor.

4. Výbor sa stará o koordináciu činnosti základných odvetvových zložiek, vykonáva pre ne poradenskú a servisnú službu, zastupuje TJ na rokovaniach so štátnymi a ostatnými orgánmi, organizáciami a inštitúciami, organizuje v spolupráci so základnými odvetvovými zložkami podnikateľskú a inú dovolenú činnosť najmä riadi vedľajšiu hospodársku činnosť na získanie finančných prostriedkov a ďalších zdrojov, rozdeľuje na základe schválených pravidiel prostriedky získané od štátu a ďalších organizácií i jednotlivcov na základné odvetvové zložky podľa rozsahu a kvality činnosti a ich podiele na získaní finančných prostriedkov.

5. Menom TJ sú oprávnení navonok vystupovať a konať za výbor predseda, tajomník a ďalší funkcionári splnomocnení TJ. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.

Článok 6

Revízna komisia

1. Revízna komisia je nezávislý kolektívny orgán na čele s predsedom. Volí ju valné zhromaždenie. Vykonáva revízie hospodárenia TJ a ich základných odvetvových zložiek, o výsledkoch informuje príslušné orgány s návrhom na nápravné opatrenia. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovaní orgánov TJ s hlasom poradným.

Článok 7

Majetok a hospodárenie

1. TJ má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva sa na základe zmluvných vzťahov národný, prípadne iný majetok, o ktorý je organizácia povinná starať sa, chrániť ho a zveľaďovať. Nakladá s ním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných orgánov vlastných pravidiel.

2. Zdrojom majetku TJ sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva a iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary, príspevky, dotácie prípadne iné príjmy.

Článok 8

Záverečné ustanovenie

1. Tieto stanovy schválilo valné zhromaždenie 3. júna 1990 ich výklad vykonáva výbor TJ. Nadobúdajú účinnosť dňom registrácie alebo splnením oznamovacej povinnosti.

2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi SZTK vydanými po dohode s asociáciou OZTK v Senici schválené dňa 12. mája 1990.