ÚRADNÁ SPRÁVA č. 28 / 2017 – 2018 / zo dňa 05.04.2018

I.Správy  Výkonného výboru

II.Správy ŠTK

III.Správy KR

IV.Správy DK

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.04.2018 o 17,oo hod.

2. Úprava RS 2017/18 – smernica ObFZ Senica pre bezhotovostný styk.

VV na svojom zasadnutí dňa 26.3.2018 prijal uznesenie, v ktorom upravuje smernicu pre bezhotovostný styk:

Upravuje čl.I bod c – FK sú povinné zaplatiť mesačné faktúry zaslané ObFZ za odmeny a náhrady deleg.osôb uvedené v RS 2017/18  A/ čl.7 Ekon.náležitosti  bod e so splatnosťou 10 dní.

Dopĺňa čl.I bod h – Povinné odvody za zamestnávateľa v termíne od 1.3.2018  do 30.6.2018 znáša ObFZ Senica.

Ruší sa text v čl.I .c „ ktorú FK uhradí na účet ObFZ v pravidelných splátkach“ do 31.3. a 30.04.2018.

Ruší text v čl.II bod a a nahrádza ho textom :

a) V prípade neuhradenia mesačnej  faktúry klubom v termíne splatnosti, považuje sa to za nedodržanie súťažných kritérií v zmysle čl.16, ods.4 stanov SFZ. Automatickým športovo-technickým dôsledkom je zastavenie súťažnej činnosti „A“ družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu až do termínu pripísania dlžnej sumy na  účet uvedený na faktúre.

Čl.II,bod b – ostáva v platnosti

Dopĺňa čl.II bod c : Všetkým aktívnym klubom bude do mesačnej faktúry generovaný servisný poplatok  uvedený v čl.IV. bod servisné poplatky za jarnú časť.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

23.kolo B.Svätý Jur – Borský Mikuláš, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa, stretnutie sa odohrá dňa 28.4.2018 t.j. v sobotu o 16:30 hod.

VIII.liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

TJ Podbranč – ŠTK berie na vedomie predložený doklad o úhrade.

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

18.kolo Unín – B.Svätý Jur, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a času, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 14:00 hod

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. A

Jablonica – odohrá svoje stretnutia vždy v sobotu v UHČ dospelých

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE sk A

13.kolo Borsky Mikuláš - Kúty B

ŠTK stretnutie kontumuje v zmysle SP čl.82 bod f a podľa čl.11 odsek 2 priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva B.Mikuláš.  Za umožnenie štartu hráčov odstupuje vedúceho družstva Kúty „B“ na DK ObFZ Senica

17.kolo Borský Mikuláš – Hlboké, ŠTK súhlasí so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 13:30 hod .

III.Liga - Prípravka -U12-MO ObFZ SE sk B

10.kolo M.Háj – Gbely, ŠTK po dohode oddielov súhlasí so zmenou hracieho dňa  a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 11.4.2018 t.j. v stredu o 17:00 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy:

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK  jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník  jan.lapos@centrum.sk

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF.

1.2ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3  Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky prosím

posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na Predsedu ŠTK  - predsedastksenica@gmail.com

1.4  ŠTK žiada kluby, v ktorých prišlo k personálnym zmenám po vydaní RS v lete 2017 aby

priebežne posielali všetky zmeny priamo na email predsedastksenica@gmail.com

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 11.4.2018.

V Senici dňa 04.04.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Obsadenie R a DPR na stretnutia, bude pred aktuálnym kolom zverejňované na web stránke ObFZ v stredu, po zasadnutí KR vo večerných hodinách. Zmeny v obsadení budú prebiehať najneskôr v piatok do 16:00 hod, po 16:00 hod telefonicky ( prípad. sms ).

KR upozorňuje R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia!

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. marianbasnar@gmail.competo.tokos.88@gmail.com , feropatka@gmail.com,miroslavlinet371@gmail.com. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

07.04.2018 Sobota: Otočka, Mesíček,

08.04.2018 Nedeľa: Matúš

07.04.-08.04.2018 Sobota-Nedeľa: Štora Ivan, Buzay Rudolf

2. Oznam :

Rozhodca Thao Tran Dinh dňa 04.04.2018 úspešne absolvoval písomný test z PF.

3. KR nariaďuje R, že v prípade, ak sa im v zápise o stretnutí v ISSF nedá vybrať vedúci mužstva, tréner, alebo iný funkcionár klubu, je potrebné ho dopísať do kolónky poznámky, nakoľko na lavičke náhradníkov môžu byť prítomní iba náhradníci a funkcionári, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí!!! Zároveň dbať na úplné vyplnenie zápisov o stretnutí (zranenie, námietky,konfrontácia)!

4. KR upozorňuje R,: pri kontrole registračných preukazov pred stretnutím na nasledovné pravidlá:

Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a podľa Zápisu zostavu domáceho družstva (vrátane čísiel dresov), AR2 kontroluje RP a zostavu hosťujúceho družstva. Ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, tento asistent vykoná kontrolu u oboch družstiev. Rozhodca zodpovedá za kontrolu RP a za zostavy podľa Zápisu iba v prípade, že je na stretnutie delegovaný sám.

KR upozorňuje R na popis priestupkov v Zápise o stretnutí. Pri udelení OT, 2 x ŽK alebo ČK je nevyhnutné uviesť dôvod udelenia, podľa platných Pravidiel futbalu. (RISKANTNÝ, VYKONANÝ NADMERNOU SILOU, ...)

KR upozorňuje R, ktorí neabsolvovali zimný seminár , že nebudú obsadzovaní na stretnutia ObFZ. Ďalší termín si je potrebné dohodnúť individuálne, s predsedom KR /telefonicky, prípadne emailom/.

Zapísal: 28.03.2018    Peter Tokoš , tajomník KR.

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U123 Lukáš Hrubša 1309487, ŠFK Štefanov MO dor. Vylúčený za HNS - podrazenie súpera nadmernou silou vo vyloženej gólovej príležitosti podľa čl. 45/1 DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ss N, podľa čl.45/2a od 31.03.2018

U124 Patrik Polák 1309490, ŠFK Štefanov II.tr dosp. Vylúčený za HNS – podrazenie súpera v neprerušenej hre, nadmernou silou podľa čl. 46/1a. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa čl.46/2  od 02.04.2018

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U125 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dospelí. DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 106 a podľa čl.41/4DP, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1 stretnutie)a určuje skúšobnú dobu od 04.04.2018 do 31.12.2018

Disciplinárne sankcie:

U126 FK TJ Kúty MO - dospelí, HNS - vulgárne a urážlivé výroky voči R po stretnutí T a VM. Disciplinárna sankcia RP 10,- €, pokuta 50 € podľa článku 71/1, 3a, 9/1c, 9/2b1, 9/2c a 48/4 DP.

Jaroslav Rusňák 1039886 - tréner. Zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 týždne, podľa 48/1c a 2b, od 02.04.2018.

Jozef Koch 1003604 - vedúci mužstva. Zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami na 3 týždne, podľa 48/1c a 2b, od 02.04.2018

U127 FK TJ Kúty „B“ III.Liga - Prípavka U12, rozhodnutie na podnet ŠTK, umožnenie neoprávneného štartu hráčov DP 53/1.

Disciplinárna sankcia RP 5,- €, pokarhanie. podľa DP 53/3b, 4.

Michal Macejka 1104130 - vedúci mužstva. Zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 2 týždne, podľa 53/3b od 01.04.2018

Oznam:

U128 DK berie na vedomie list odstúpený z VV ObFZ Senica od R p. P. Tokoša. O začatí disciplinárneho konania, bude rozhodnuté až po právoplatnom ukončení veci orgánov činných v trestnom konaní.

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 11.04.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.