ÚRADNÁ SPRÁVA č.27/ 2017-18 / zo dňa 29.03.2018

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.04.2018 o 17,oo hod.

2. Úprava RS 2017/18 – smernica ObFZ Senica pre bezhotovostný styk.

VV na svojom zasadnutí dňa 26.3.2018 prijal uznesenie, v ktorom upravuje smernicu pre bezhotovostný styk:

Upravuje čl.I bod c – FK sú povinné zaplatiť mesačné faktúry zaslané ObFZ za odmeny a náhrady deleg.osôb uvedené v RS 2017/18  A/ čl.7 Ekon.náležitosti  bod e so splatnosťou 10 dní.

Dopĺňa čl.I bod h – Povinné odvody za zamestnávateľa v termíne od 1.3.2018  do 30.6.2018 znáša ObFZ Senica.

Ruší sa text v čl.I .c „ ktorú FK uhradí na účet ObFZ v pravidelných splátkach“ do 31.3. a 30.04.2018.

Ruší text v čl.II bod a a nahrádza ho textom :

a) V prípade neuhradenia mesačnej  faktúry klubom v termíne splatnosti, považuje sa to za nedodržanie súťažných kritérií v zmysle čl.16, ods.4 stanov SFZ. Automatickým športovo-technickým dôsledkom je zastavenie súťažnej činnosti „A“ družstva dospelých a matričnej činnosti futbalového klubu až do termínu pripísania dlžnej sumy na  účet uvedený na faktúre.

Bod b – ostáva v platnosti

Dopĺňa bod c : Všetkým aktívnym klubom bude do mesačnej faktúry generovaný servisný poplatok uvedený v čl.IV. bod servisné poplatky za jarnú časť.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE

18.kolo Spartak Šaštín-Stráže - Radimov, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa  a času, stretnutie sa odohrá dňa 8.5.2018 t.j. v utorok o 17:00 hod.

VIII. liga - dospelí - II.tr.-ObFZ SE

TJ Podbranč

ŠTK žiada o dodržanie RS A bod 7 odsek b

Ak sa stretnutie opakuje z vyššej moci usporiadajúci FK uhradí hosťujúcemu FK polovicu cestovných nákladov pre 17 osôb v súťažiach dospelých v súlade s platnou smernicou VUC Trnava podľa kilometrovného najkratším možným cestným spojením. Túto úhradu je domáci klub povinný vykonať do dňa odohratia opakovaného stretnutia. Fotokópiu dokladu o úhrade je treba zaslať na e-mail predsedastksenica@gmail.com.

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

21.kolo Borský Svätý Jur – Radošovce, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa  a času, stretnutie sa odohrá dňa 11.5.2018 t.j. v piatok o 17:00 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. A

13.kolo Borský Mikuláš – Jablonica,ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho času, stretnutie sa odohrá o 12:30 hod.

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, sk. B

12.kolo OFK Mokrý Háj - TJ Kopčany, ŠTK súhlasí po dohode oddielov so zmenou hracieho dňa a hracieho času, stretnutie sa odohrá dňa 12.4.2018 t.j. vo štvrtok o 17:00 hod.

1.1  Oznam pre kluby ObFZ Senica

Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa zmien hracieho termínu resp. hracej plochy posielajte na e-mailové adresy 

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník jan.lapos@centrum.sk

a súbežne zadajte žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia cez ISSF nie cez Podnet na Komisiu.

1.2ŠTK ObFZ Senica žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné

nezrovnalosti riešili s tajomníkom.

1.3Pripravuje sa RS pre nasledujúci súťažný ročník, v prípade podnetov na zmeny/doplnky prosím posielajte svoje návrhy e-mailom priamo na predsedu ŠTK  - predsedastksenica@gmail.com

1.4 ŠTK žiada kluby, v ktorých prišlo k personálnym zmenám po vydaní RS v lete 2017, aby

priebežne posielali všetky zmeny priamo na email predsedastksenica@gmail.com

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce Zasadnutie sa uskutoční dňa 4.4.2018.

V Senici dňa 28.3.2018 Zapísal : Ján Lapoš

Jozef  Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

Obsadenie R a DPR na stretnutia, bude pred aktuálnym kolom zverejňované na web stránke ObFZ v stredu, po zasadnutí KR vo večerných hodinách.

KR upozorňuje R, aby dodržiavali včasný príchod na stretnutia!

Ospravedlnenie zasielať výlučne na emailové adresy. marianbasnar@gmail.competo.tokos.88@gmail.com , feropatka@gmail.com,miroslavlinet371@gmail.com. KR bude akceptovať termín ospravedlnenia min. 7 dní  pred MFZ.

1.Ospravedlnení rozhodcovia:

31.03.2018 Sobota: Otočka, Ryčovský, Túbl, Bednár

01.04.2018 Nedeľa : Mesíček

31.3-01.04.2018 Sobota-Nedeľa: Thao, Štora I., Buzay

2. KR DZ nariaďuje DZ uzatvorenie a schválenie svojich správ zo stretnutia najneskôr v utorok do 10.00 hod.

3. KR nariaďuje R, že v prípade, ak sa im v zápise o stretnutí v ISSF nedá vybrať vedúci družstva, tréner, alebo iný funkcionár klubu, je potrebné ho dopísať do kolónky poznámky, nakoľko na lavičke náhradníkov môžu byť prítomní iba náhradníci a funkcionári, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí! Zároveň dbať na úplné vyplnenie zápisov o stretnutí (zranenie, námietky,konfrontácia)!

4. KR upozorňuje R pri kontrole registračných preukazov pred stretnutím na nasledovné pravidlá:

Ak sú na stretnutí prítomní dvaja asistenti rozhodcu, AR1 kontroluje RP a podľa Zápisu zostavu domáceho družstva (vrátane čísiel dresov), AR2 kontroluje RP a zostavu hosťujúceho družstva. Ak je na stretnutí len jeden asistent rozhodcu, tento asistent vykoná kontrolu u oboch družstiev. Rozhodca zodpovedá za kontrolu RP a za zostavy podľa Zápisu iba v prípade, že je na stretnutie delegovaný sám.

KR upozorňuje R na popis priestupkov v Zápise o stretnutí. Pri udelení OT, 2 x ŽK alebo ČK je nevyhnutné uviesť dôvod udelenia, podľa platných Pravidiel futbalu. (RISKANTNÝ, VYKONANÝ NADMERNOU SILOU, ...)

KR upozorňuje R, ktorí neabsolvovali zimný seminár , že nebudú obsadzovaní na stretnutia ObFZ. Ďalší termín si je potrebné dohodnúť individuálne, s predsedom KR /telefonicky, prípadne emailom/. Zapísal: Peter Tokoš, tajomník KR, 28.03.2018

Marián Bašnár

predseda KR

IV.SPRÁVY  DK

Vylúčený po ČK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :

U111 Róbert Mokrohajský 1204535, ŠFK Štefanov II.tr dosp. Vylúčený za HNS –zmarenie dosiahnutia gólu úmyselným zahratím lopty rukou podľa čl. 46/1a.DS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/2  od 26.03.2018

U112 Lukáš Samek 1362823, TJ Sokol Borský Mikuláš MO dor. Vylúčený za HNS –hrubé urážlivé výroky voči delegovanej osobe podľa čl. 48/1c DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.48/2b  od 26.03.2018

U113 Libor Jablonický 1309412, TJ  Sokol Borský Mikuláš MO dor. Vylúčený za HNS –kopnutie  súpera v neprerušenej hre podľa čl. 49/1b DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa čl.49/2b  od 26.03.2018

U114Martin Burian 1379054, FK Cerová MO žiaci. Vylúčený za HNS –úmyselné svojvoľné opustenie hracej plochy podľa čl. 46/1bDS – pozastavenie výkonu športu na 1 ssN, podľa čl.46/2  od 25.03.2018

Vylúčený po 2xŽK.

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1ssN, podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP :

U115 Jaroslav Olšovský 1147485, TJ Družstevník Osuské III.tr dosp.  od 26.03.2018

U116 Martin Zajíček 1311042, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dor.  od 26.03.2018

DS po 5.ŽK

Nepodmienečné  pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa  čl.37/5a DP

U117 Michal Šedivý 1256814, TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp. od 26.03.2018

U118 Richard Cvečka 1229309, ŠFK Štefanov II.tr  dosp. od 26.03.2018

U119 Radovan Drgon 1309609, TJ Chvojničan Radošovce MO dosp. od 26.03.2018

U120 Denis Badáň 1249659, FK Borský Svätý Jur MO dosp. od 26.03.2018

Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa  čl.41/1,2,3,4 DP

U121 Michal Zeithaml 1338492, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO žiaci.

DK berie na vedomie žiadosť o zmenu DS, uloženej U 102 a podľa čl.41/4DP,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS(1 stretnutie)a určuje skúšobnú dobu od 28.03.2018 do 30.06.2018

Oznam:

U122 DK berie na vedomie list predsedu FK Cerová  na vylúčenie a popis priestupku hráča Martin Burian 1379054 a rozhodla na základe stanoviska KR a zápisu o stretnutí.

Najbližšie zasadnutie DK  sa uskutoční v stredu 04.04.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.